Meditoinnin tiedetään lievittävän kipua, mutta tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan tämä vaikutus ei välity kehon tavanomaista kivunlievitysreittiä pitkin. Meditaatio voikin auttaa kipupotilaita, joille tavalliset keinot ei sovi, tutkijat kirjoittavat.

Tutkijat selvittivät meditaation vaikutuksia kokeella, jossa 78 tervettä vapaaehtoista jaettiin neljään ryhmään, joista yhdessä osallistujat saivat päivittäisen meditaation lisäksi naloksonilääkettä, joka estää kehon oman opioideihin perustuvan kivunlievitysreitin toimintaa. Heitä verrattiin meditaatioryhmään, joka sai lumevalmistetta, sekä ryhmiin, jotka saivat pelkkää naloksonia tai pelkkää lumevalmistetta.

Osana koetta vapaaehtoisille aiheutettiin kuumentuvalla anturilla kipua, minkä jälkeen heitä pyydettiin arvioimaan sen voimakkuutta. Kiputesti tehtiin tutkimuksen alussa sekä uudelleen neljäpäiväisen tutkimuksen lopuksi.

Naloksonia saaneiden meditaatioryhmäläisten arviot kokemastaan kivusta tippuivat 24 prosenttia tutkimuksen aikana, tutkijat havaitsivat. Tämä viittaa siihen, että meditaation aikaansaama kivunlievitys välittyy silloinkin, kun kehon opioidireseptorit eivät toimi kunnolla. Myös lumevalmistetta saaneet meditoijat kokivat samaa luokkaa olevan lievityksen kiputasoissaan. Verrokkiryhmät, jotka eivät meditoineet, kokivat kipunsa voimistuvan riippumatta siitä olivatko he saaneet naloksonia vai lumevalmistetta.

Tutkijat pitävät tuloksiaan osoituksena meditaation kipua lievittävästä vaikutuksesta. Koska vaikutus ei välity opioidijärjestelmän kautta, meditaatio voi auttaa myös potilaita, joille opioidit eivät sovi. Vähintäänkin meditaatiota voi käyttää perinteisten kipulääkkeiden turvallisena lisähoitona, he kirjoittavat.

Meditaation on aiemmissa tutkimuksissa osoitettu mm. auttavan uniongelmiin ja lievittävän traumaperäistä stressioireyhtymää sekä masennus- ja ahdistusoireita. Tutkimuksessa käytettiin Mindfulness-meditaatiota, jota sovelletaan esimerkiksi kognitiivisen psykoterapian piirissä. Harjoitusten tarkoitus on auttaa ihmistä suuntaamaan tarkkaavaisuutensa tähän hetkeen ja meneillään olevaan toimintaan.

Tutkimus julkaistiin tieteellisessä Journal of Neuroscience -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Journal of Neuroscience 2016)
http://www.jneurosci.org/

Autoliikenteen päästöjen on monissa tutkimuksissa osoitettu altistavan sydän- ja verisuonitaudeille ja myös aivoverenkierron häiriöille. Tuore yhdysvaltalaistutkimus lisää näyttöä entisestään, ja osoittaa suurten katujen lähellä asuvien kaupunkilaisten sairastuvan muita todennäköisemmin aivoinfarkteihin.Tulokset julkaistiin Stroke-lehdessä, ja ne perustuvat pitkäaikaisen Northern Manhattan Studyn aineistoihin. Tutkimuksessa 3 300 manhattanilaista miestä ja naista seurattiin 15 vuoden ajan, ja tuona aikana heistä 11 prosenttia sairastui aivoinfarktiin.Riski sairastua aivoinfarktiin oli 40 prosenttia suurempi osallistujilla, jotka asuivat alle 100 metrin päässä suuresta ja tiheästi liikennöidystä kadusta, kun vertailukohtana olivat osallistujat, joiden koti oli ainakin 400 metrin päässä. Tarkemmassa analyysissa sairastumisriski oli kuitenkin suurentunut vain savuttomilla osallistujilla. Toisin sanoen tupakoivien sairastumisriskiin suuren kadun läheisyys ei vaikuttanut. Yhdysvaltalaisten tulokset lisäävät todisteita ilmansaasteiden terveyshaitoista ja osoittavat niiden vaihtelevan jopa saman kaupunginosan sisällä. Joidenkin arvioiden mukaan mahdollisesti jopa kolmannes kaikista aivoverenkiertohäiriöistä olisi yhteydessä ilmansaasteisiin. Erityisesti saasteet ovat ongelma köyhissä ja kehittyvissä maissa.Uutispalvelu Duodecim(Stroke 2018;49:835–841)http://doi.org/10.1161/STROKEAHA.117.019580

(2018522) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Diabeteksen taloudelliset vaikutukset mittavia – näkyy myös tuottavuudessa

Diabeteksesta aiheutuu suuria taloudellisia menetyksiä, ja ne tulevat myös jatkossa kasvamaan, tuore selvitys osoittaa. Jos arviot pitävät paikkansa, vuonna 2030 diabetekseen saattaa upota globaalisti jopa 2 200 miljardia euroa vuosittain.Tiedot perustuvat 180 maata kattavaan mallinnukseen, jossa arvioitiin aikuisten diabeteksen vaikutuksia bruttokansantuotteeseen.Mallinnuksen perusteella vuonna 2015 diabetes aiheutti maiden bruttokansantuotteisiin arviolta 1 100 miljardin euron loven, mutta vuoteen 2030 mennessä vuosittainen summa tulee kasvamaan positiivisimmissa laskelmissa 1 800 miljardiin ja nykytahdilla 2 200 miljardiin euroon.Samassa lehdessä julkaistiin myös australialaisselvitys, jossa arvioitiin diabeteksen vaikutuksia tuottavuuteen. Arvion perusteella diabetes ja siitä aiheutuvat kuolemat vähentävät tuottavuutta noin 12 prosenttia, ja vaikutus nähdään varsinkin nuorilla potilailla.Arvioiden mukaan globaalisti noin 425 miljoonaa aikuista sairastaa diabetesta. Suomalaisista noin 500 000 sairastaa tyypin 2 diabetesta, mutta luku on todennäköisesti suurempi eikä merkittävä osa potilaista tiedä sairastuneensa. Tyypin 1 diabetesta sairastaa noin 50 000 suomalaista. Uutispalvelu Duodecim(Diabetes Care 2018;41:963–970) http://doi.org/10.2337/dc17-1962(Diabetes Care 2018;41:979–984)http://doi.org/10.2337/dc17-2138

(2018522) 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.