Meditoinnin tiedetään lievittävän kipua, mutta tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan tämä vaikutus ei välity kehon tavanomaista kivunlievitysreittiä pitkin. Meditaatio voikin auttaa kipupotilaita, joille tavalliset keinot ei sovi, tutkijat kirjoittavat.

Tutkijat selvittivät meditaation vaikutuksia kokeella, jossa 78 tervettä vapaaehtoista jaettiin neljään ryhmään, joista yhdessä osallistujat saivat päivittäisen meditaation lisäksi naloksonilääkettä, joka estää kehon oman opioideihin perustuvan kivunlievitysreitin toimintaa. Heitä verrattiin meditaatioryhmään, joka sai lumevalmistetta, sekä ryhmiin, jotka saivat pelkkää naloksonia tai pelkkää lumevalmistetta.

Osana koetta vapaaehtoisille aiheutettiin kuumentuvalla anturilla kipua, minkä jälkeen heitä pyydettiin arvioimaan sen voimakkuutta. Kiputesti tehtiin tutkimuksen alussa sekä uudelleen neljäpäiväisen tutkimuksen lopuksi.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Naloksonia saaneiden meditaatioryhmäläisten arviot kokemastaan kivusta tippuivat 24 prosenttia tutkimuksen aikana, tutkijat havaitsivat. Tämä viittaa siihen, että meditaation aikaansaama kivunlievitys välittyy silloinkin, kun kehon opioidireseptorit eivät toimi kunnolla. Myös lumevalmistetta saaneet meditoijat kokivat samaa luokkaa olevan lievityksen kiputasoissaan. Verrokkiryhmät, jotka eivät meditoineet, kokivat kipunsa voimistuvan riippumatta siitä olivatko he saaneet naloksonia vai lumevalmistetta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkijat pitävät tuloksiaan osoituksena meditaation kipua lievittävästä vaikutuksesta. Koska vaikutus ei välity opioidijärjestelmän kautta, meditaatio voi auttaa myös potilaita, joille opioidit eivät sovi. Vähintäänkin meditaatiota voi käyttää perinteisten kipulääkkeiden turvallisena lisähoitona, he kirjoittavat.

Meditaation on aiemmissa tutkimuksissa osoitettu mm. auttavan uniongelmiin ja lievittävän traumaperäistä stressioireyhtymää sekä masennus- ja ahdistusoireita. Tutkimuksessa käytettiin Mindfulness-meditaatiota, jota sovelletaan esimerkiksi kognitiivisen psykoterapian piirissä. Harjoitusten tarkoitus on auttaa ihmistä suuntaamaan tarkkaavaisuutensa tähän hetkeen ja meneillään olevaan toimintaan.

Tutkimus julkaistiin tieteellisessä Journal of Neuroscience -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Journal of Neuroscience 2016)
http://www.jneurosci.org/

Sisältö jatkuu mainoksen alla