Vierailija

_________________________________

Arto Lauri 87. Eyes of a Seer/ A1 Translaters

[url]https://www.youtube.com/watch?v=1zoZZsHdQFs[/url]
------------------------

Arto Lauri 86. Eagles listens

[url]https://www.youtube.com/watch?v=SNxt2zJtHJI[/url]
--------------

This article was published in a magazine Stern 31.10.2012

PART III

55% of the Germans in favor of nuclear power waiver. Only 41% would give more time for nuclear power anymore.

Johannes Teyssen E.ON
Germany is a clear majority decided to abandon nuclear power. We respect that decision.

Peter Terium RWE
Nuclear power, the story is finished for us. As in Germany, as well as abroad, when nuclear power is turned off.

Hans-Peter EnBW
Phasing out nuclear power is factual, without any ifs and buts. We now are investing in the energy turnaround strongly than ever.

Could we prevent countries from building new nuclear power plants at all times?
Sven Teske of renewable energy Head of the Department:
Yes, the weight of a politically.

"A current example. Belarus is planning a nuclear power station. Paying for about 8 000 million! The same power of the wind force would cost 1.85 billion. In addition, the air fuel costs and waste costs."
---

Part IIII

What are Germany, the company today of its electricity cost? 12.5 cents / kWh. In Germany, the price is 38% pure taxes. EU consumers pay for their electricity 18,4snt / kWh.

If the real costs of traditional power plants would be calculated. For example, the uranium produced by nuclear power would be 10.2 cents / kWh more expensive and a chance to compete against the new energy would be non-existent.

When the sun shines. Even now, solar electricity price is no longer 2-4snt / kWh.

Types of energy efficiency grade:
1. Hydro power 90%
2. Wind power 50%
3. Coal Power by 43%
4. Gas Power 40%
5. Biomass 40%
6. Nuclear power 35%
7. Solar thermal collector for 75% / 15% of the panel

Germany is now (2011) 22 700 wind turbines. (7.8% of electricity in Germany). As many as 80% in Germany, built wind turbines goes for export. In 2011, they were in Germany for a staggering 4 billion turnovers. 16% of the World Market share.

Where in Germany in favor of wind power?
In practice, anywhere!
  In Germany, however, will be wind turbines ONLY 15 000. By the year 2030. The reason for this is the increase of the towers and the powers of the lift. When this amount is made as many as 45% of electricity in Germany already.

In Germany, new energy employs 2,011 already incredible 382 000 people. By 2020 already 630 people.
______________________

Tämä artikkeli on julkaistu Stern- aikakausilehdessä31.10.2012

OSA III

55% Saksalaisista kannattaa ydinvoimasta luopumista. Vain 41% antaisivat ydinvoimalle lisäaikaa enää.

Johannes Teyssen E.ON
Saksa on selvällä enemmistöllä päättänyt luopua ydinvoimasta. ME kunnioitamme tätä päätöstä.

Peter Terium RWE
Ydinvoiman tarina on meidän puolestamme päättynyt. Niin Saksassa, kuin ulkomaillakin, kun ydinvoima poistetaan käytöstä.

Hans-Peter EnBW
Ydinvoimasta luopuminen on tosiasia- ilman jossitteluja. Me investoimme nyt energiakäänteeseen voimakkaimmin kuin koskaan.

Voisimmeko me estää maita rakentamasta aina uusia ydinvoimaloita?
Sven Teske uusiutuvien  energiaosaston  johtaja:
Kyllä painostamalla myös poliittisesti.

"Ajankohtainen esimerkki. Valko Venäjä suunnittelee ydinvoimalaa . Maksaen siitä 8 000miljoonaa! Sama teho tuulivoimana maksaisi 1850 miljoonaa. Lisäksi Ilman polttoainekuluja ja ydinjätekuluja."
---

OSA IIII

Mitä Saksassa yritys nykyään sähköstään maksaa? 12,5 snt/kWh. Saksassa sähkön hinnasta on 38% pelkkiä veroja. EU:ssa kuluttajat maksavat sähköstään 18,4snt/kWh.

Jos perinteisten voimaloiden aidot kustannukset laskettaisiin. Esimerkiksi uraanilla tuotettu ydinvoima olisi 10,2 senttiä/kWh  kalliimpi ja mahdollisuus kilpailla uudisenergiaa vastaan  olisi olematon.

Kun aurinko paistaa. Jo nyt aurinkosähkön hinta on enää 2-4snt/kWh.

Energiamuotojen tehokkuusasteista:
1. Vesivoima 90%
2. Tuulivoima 50%
3. Hiilivoima 43%
4. Kaasuvoima 40%
5. Biomassa 40%
6. Ydinvoima 35%
7. Aurinkolämpökeräin 75%/ paneeli 15%

Saksassa on nyt (2011) 22 700 tuulivoimalaa. (7,8% Saksan sähköstä). Peräti 80% Saksassa rakennetuista tuulivoimaloista menee jo vientiin. 2011 Niillä saatiin Saksaan jo huikeat 4 miljardin  liikevaihdot. 16% Maailmanmarkkinan osuus.

Missä päin Saksaa tuulivoima kannattaa?
Käytännössä missä tahansa!
 Saksassa tulee kuitenkin olemaan tuulivoimaloita VAIN 15 000. Vuoteen 2030. Syynä on Tornien korottaminen ja tehojen nosto. Jolloin tällä määrällä tehdään peräti 45% Saksan sähköstä jo.

Saksassa uudisenergia työllistää 2011 jo uskomattomat 382 000 henkeä. 2020 Mennessä jo 630 henkeä.

Kommentit (0)

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat