Jos sait sairaalassa huonoa kohtelua tai vaivasi hoidettiin väärin, älä vaikene. Hoitovirheestä tai vahingosta on aina oikeus valittaa.

Ihmisten on vaikea mieltää, että kaikkea ei korvata. Terveydenhuollossa on aina riskinsä. Jokaisella potilaalla on myös oikeus laadultaan hyvään hoitoon ja kohteluun. Aina näin ei tapahdu.

Jos epäilet joutuneesi virheen tai vahingon kohteeksi, ota yhteys hoitaneeseen sairaalaan tai terveyskeskukseen.

Hoitoon tai hoitotulokseen tyytymättömän potilaan on parasta keskustella ensin hoitavan lääkärin kanssa. Jos asia ei selviä, sairaalan johtajalle voi tehdä kirjallisen muistutuksen.

Jos epäilee hoito- tai menettelytapavirhettä, kannattaa tehdä ilmoitus Potilasvakuutuskeskukseen. Jos mikään muu ei tunnu auttavan, on yksi keino vielä jäljellä: kantelu valvovalle viranomaiselle.

Neuvoa valitusreitin valintaan voi kysyä hoitopaikan potilasasiamieheltä.

– Potilasasiamiehen tehtävä on antaa tietoa potilaan oikeuksista, neuvoa ja avustaa tarvittaessa jatkotoimenpiteissä. Potilasasiamiehen yhteystiedot saa hoitopaikan neuvonnasta tai internetsivuilta, opastaa ylilääkäri Matti Heino Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Muistutus johtajalle

Potilas kokee, että lääkäri on ollut ylimielinen ja töykeä. Mitä tehdä?

Ensimmäiseksi potilaan kannattaa neuvotella hoitavan henkilön kanssa. Usein kyseessä on potilaan ja hoitohenkilökunnan välinen väärinkäsitys, joka saadaan selvitettyä keskustelemalla. Myös kyseisen organisaation potilasasiamies voi neuvoa.

Kansankielisesti puhutaan usein hoitovirheistä, vaikka kyseessä ei välttämättä olisikaan hoitohenkilökunnan virheellinen menettely. Siksi olisikin parempi käyttää termiä hoitohaitta. Se pitää sisällään kaikki potilaan kokemat negatiiviset seuraukset ja tuntemukset.

Hoitoon tai kohteluun tyytymätön potilas voi tehdä potilaslain mukaisen muistutuksen. Muistutus tehdään hoitopaikan johtajalle kirjallisena. Johtaja pyytää selvityksen hoitoon osallistuneilta henkilöiltä, ja potilas saa kirjallisen vastauksen niin pian kuin mahdollista.

Kirjallisen vastauksen saaminen kestää yleensä viikosta kuukauteen.

– Suosittelemme aina, että asia selvitetään siinä yksikössä, jossa potilas on hoitoa saanut, neuvoo HUSin ja HYKSin potilasasiamies Elina Lohva.

Tarkasta tietosi

Potilaalla on oikeus tarkastaa omat potilasasiakirjatietonsa pyytämällä kopiot potilaskertomuksesta sekä oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista.

– Asiakirjoihin perehtyminen voi ehkäistä monta virhettä ja vahinkoa, muistuttaa Lohva.

Jos epäilee asiattoman ihmisen päässeen katsomaan salassa pidettäviä potilastietojaan, kyse on salassapitovelvollisuuden rikkomisesta.

Yleensä asian voi selvittää, sillä tietojärjestelmän muistiin jää merkintä henkilöistä, jotka ovat lukeneet potilaskertomusta.

Kaikkea ei korvata

Potilas epäilee, että murtuman hoidossa kontrollien välit olivat liian pitkiä ja käsi ehti siksi luutua virheasentoon. Mitä tehdä?

Suomessa on voimassa potilasvahinkolaki. Se tarkoittaa sitä, että potilas voi hakea korvausta hänelle tapahtuneesta henkilövahingosta Potilasvakuutuskeskukselta. Lisätietoa saa potilasasiamieheltä.

Suurin osa korvatuista vahingoista on hoitovahinkoja. Niiden lisäksi korvataan esimerkiksi infektiovahinkoja, tapaturmavahinkoja ja lääkkeen toimittamisvahinkoja.

Korvausta ei siis voi saada pelkästä mielipahasta tai ajanhukasta.

Yleisimmät korvattavat potilasvahingot ovat sattuneet raajamurtumien leikkausten ja muun hoidon yhteydessä sekä polven ja lonkan tekonivelleikkauksissa. Potilasvakuutuskeskus korvaa vain noin kolmanneksen ilmoitetuista vahingoista.

Hoidon huono lopputulos ei välttämättä tarkoita korvattavaa potilasvahinkoa, jos lääketieteellisesti perusteltu hoito on asianmukaisesti toteutettu.

– Joskus ihmisten on vaikea mieltää, että kaikkea ei korvata. Terveydenhuollossa on aina riskinsä. Oleellista on pohtia, olisiko tilanteessa voitu toimia toisin ja olisiko vahinko siten voitu välttää, selventää Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Reima Palonen.

Potilaan valitusmahdollisuudet koskevat myös yksityisessä terveydenhuollon yksikössä annettua hoitoa. Yksityisen lääkärin tai hammaslääkärin palvelun voi saattaa myös Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäviksi.

Harvoin lakitupaan

Suomen potilasvahinkolaki on kansainvälisesti varsin ainutlaatuinen, koska sen tarkoitus ei ole osoitella syyllisiä hoitovirheen tapahduttua.

Potilasvakuutusjärjestelmän ja potilasasiamiesten takia suomalainen terveydenhuolto työllistää harvinaisen vähän lakimiehiä. Potilaiden ja lääkärien ristiriitoja ei yleensä ratkota lakituvissa Amerikan-malliin.

Potilasvakuutuskeskuksesta saatu päätös on potilasasiamies Elina Lohvan mukaan monelle psyykkisesti tärkeä.

– Myönteinen päätös on helpotus potilaan kokeman vaivan ja tuskan jälkeen, vaikka raha ei korvaa kipua.

Kirjoita kokemuksistasi

Erityisen tärkeää on pitää kaikki maksetut laskut ja kuitit tallessa. Lisäksi potilas voi kirjoittaa ylös kuvauksen siitä, miten hän on oman sairauden jatkoseuraamukset kokenut ja miten koettu vahinko on vaikeuttanut jokapäiväistä elämää.

Tietoja voidaan tarvita myöhemmin, jos vahinko katsotaan korvattavaksi.

– Mahdollisista vammoista kannattaa ottaa myös valokuvia, joihin on merkitty tarkat päivämäärät ja kellonajat, neuvoo Elina Lohva.

Kantelu viime kädessä

Potilas teki hoidostaan muistutuksen sairaalan johtajalle. Potilaan mielestä muistutuksesta saatu vastaus ei selventänyt tapahtunutta. Mitä tehdä?

Jos muistutuksesta saatu vastaus ei tyydytä tai asia ei selviä, voi potilas tai omainen tehdä kantelun. Kirje tai internetistä tulostettava lomake lähetetään joko sosiaali- ja terveysalaa valvovaan Valviraan tai lääninhallitukseen.

Kantelun voi tehdä esimerkiksi viivästyneestä tai virheellisestä hoidosta tai potilaan saamasta kohtelusta.

Pääjako on seuraava: Kantelu tehdään Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoitovirheen takia menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa. Muut tapaukset hoitaa se lääninhallitus, jonka alueella hoito on tapahtunut.

Julkisen terveydenhuollon toiminnasta voi tehdä kantelun myös eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.

Kantelut lisääntyneet

Kanteluiden käsittelyaika Valvirassa oli edellisvuonna keskimäärin 14 kuukautta, joten kovin nopeaa vastausta ei kannata odottaa.

Valvira käsittelee kanteluista noin kolmanneksen, lääninhallitukset hoitavat loput. Kantelut ovat lisääntyneet viime vuosina.

Valviran Matti Heinon mukaan se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hoitovirheitä tapahtuisi aiempaa enemmän.

– Potilasasiamiehet ovat lisänneet ihmisten tietoisuutta omista oikeuksistaan, mikä on hyvä asia.
Myös potilasasiamiehet ovat tulleet potilaille helposti lähestyttäviksi.

Huomautus tai kehotus

Kantelusta saattaa seurata esimerkiksi huomautus, kehotus, kirjallinen varoitus, ammatinharjoittamisoikeuden rajoitus tai oikeuden poistaminen määräajaksi tai kokonaan.

Lääkärin saama huomautus saattaa tuntua potilaasta mitättömältä seuraamukselta kärsittyjen kipujen ja särkyjen jälkeen.

Kannattaa silti muistaa, että lääkärille pienikin huomautus saattaa olla vaikea kokemus.

– Ammatin harjoittamisen rajoittaminen vaatii selviä väärinkäytöksiä. Sellainen voisi olla esimerkiksi tapaus, jossa lääkäri olisi toiminut alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena, kuvailee Valviran Matti Heino.

Lisätietoa: www.valvira.fi (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto), www.pvk.fi (Potilasvakuutuskeskus) ja www.laaninhallitus.fi (lääninhallitukset).

Muista oikeudet

 • Lain mukaan potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hoito on järjestettävä vakaumusta ja yksityisyyttä kunnioittaen.
 • Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä ja eri hoitovaihtoehdoista sekä niiden vaikutuksista.
 • Potilaalla on oikeus saada luettavaksi itseään koskevat potilasasiakirjat, kuten potilaskertomus.

Valitustiet

 1. Keskustele ensin hoitavan lääkärin kanssa. Kyse saattaa olla väärinymmärryksestä.
 2. Ota yhteys sairaalan tai terveyskeskuksen potilasasiamieheen. Hän neuvoo muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen laatimisessa.
 3. Tee muistutus hoitopaikan johtajalle kirjallisesti. Kysy yhteystiedot potilasasiamieheltä tai katso internetsivuilta. Muistutus käsitellään hoitopaikan hallinnossa.
 4. Jos haet korvausta esimerkiksi kivuista ja säryistä, tee vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle.
 5. Lääninhallitukselle voi tehdä kantelun, vaikka olisitkin jättänyt hoitopaikkaan muistutuksen tai tehnyt ilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle.
 6. Jos kyse on hoitovirheen takia menehtyneestä tai vakavasti vammautuneesta potilaasta, tee potilasvahinkoilmoitus ja kantelu Valviraan.

Termit selviksi

 • Hoitovirhe: Hoitohenkilökuntaan kuuluvan virheellinen menettely.
 • Hoitohaitta: Potilaalle hoidossa aiheutunut haitallinen seuraamus. Pitää sisällään kaikki potilaalle hoidon yhteydessä aiheutuneet negatiiviset seuraukset ja tuntemukset. Ei ole välttämättä virheen seurausta. Voi tarkoittaa myös mielipahaa.
 • Potilasvahinko: Terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunut potilasvahinkolain nojalla korvattava henkilövahinko.

Lue lisää leikkaukseen valmistautumisesta.

Vierailija

Apua, tapahtuiko hoitovirhe?

Miesystävälläni on käsi holtiton se heiluu kävellessä ja oikea olkapää on matalemmalla kuin vasen. Välillä tämä käsi nykii oudosti sekä pää siinä mukana että pitäisikö sitä käydä kuvauttamassa? Hän kävi lääkärillä mutta lääkäri määräsi vain fysikaalista hierontaa.
Lue kommentti

Hyvästä ruoasta seuraa parempi mieli – se on fysiologinen totuus. Mutta mikä saa hakemaan ruoasta lohtua ongelmaksi asti?
Millä syömisen saa takaisin tasapainoon? Asiantuntijat neuvovat.

Lohtusyömisellä tarkoitetaan pahan olon — tai minkä tahansa tunnetilan — turruttamista herkuilla. Lohtusyöminen määritelläänkin yleensä pyrkimykseksi säädellä tunteita ruoan avulla. Alkusysäys siihen saadaan jo lapsena, kun imeväisellä ruoka, nautinto ja lohdutus nivoutuvat yhteen. Monen lapsen kitinä sammutetaan myöhemminkin suun kautta, namulla.
Tapa saattaa jatkua aikuisuuteen.

— Moni ostaa tutun herkun, syö sen, eikä kauheasti ajattele miksi, kuvailee Syömishäiriökeskuksen toiminnanjohtaja Pia Charpentier.

SYÖMINEN EI TYYDYTÄ VAIN NÄLKÄÄ

Syömisen mielialaa kohentava vaikutus liittyy sekä aivojen fysiologiseen toimintaan että psykologiaan. Sokeri ja muut nopeat hiilihydraatit vahvistavat dopamiinin vaikutusta aivoissa. Dopamiini on välittäjäaine, joka saa aikaan mielihyvän tunteen ja osallistuu tunteiden säätelyyn. Sokerin syöminen lisää myös mielihyvähormoni endorfiinin tuotantoa aivoissa.

Syömiskäyttäytymiseen erikoistunut psykologian tohtori Susanna Anglé muistuttaa, että elämään tutustuminen ja vuorovaikutus alkavat heti syntymän jälkeen suun kautta. Ruokailu ei myöhemminkään ole vain syömistä, vaan siihen liittyy paljon tunteita, tarpeita ja haluja. Se yhdistettynä makujen aikaansaamaan aitoon mielihyvään tekee ruoasta lohtusyöjälle kaiken hyvän ja turvan symbolin.

— Lohtusyöminen on kurjan olon ja ikävien tunteiden hallintapyrkimystä. Se voi myös olla yritystä käsitellä tarpeita, joita ei ehkä tunnista tai salli itselle, Anglé summaa.

NÄLKÄÄ VAI NEGATIIVISUUTTA?

Hyvää syömällä stressikin laskee, tosin vain hetkeksi. Pia Charpentier korostaa, että syömällä saatu hyvä olo on hyvin lyhytaikainen. Se ei poista aitoa ongelmaa. Monelle lohdun hakemiseen ajava tunne on yksinäisyys, pettymys itseen tai toisiin, viha tai stressi — töitä on liikaa tai itsellä tai läheisellä on rankka vaihe elämässä.

Charpentier on havainnut työssään, että niin sanottu kestonegatiivisuus aiheuttaa yhä isomman osan syömisen häiriöistä.
Monilla on negatiivinen asenne omaan elämään ja maailmaan. Perusoletus on, että mistään ei kuitenkaan tule mitään ja että kaikki haluavat heille pahaa.

— Jos joku sanoo tällaiselle ihmiselle, että hän on mahtava tyyppi, hän kääntää ajatuksen päässään niin, että se ei voi pitää paikkaansa, koska hän on täysi luuseri. Eli tämä toinen vain mielistelee, koska haluaa häneltä jotain, Charpentier kuvailee.

Muita yleisiä syitä, jotka saavat turruttamaan tunteita ruoalla, ovat esimerkiksi kyvyttömyys tunnistaa omia tunteita tai niiden pelkääminen. Kun tunteet uhkaavat hiipiä pintaan, lohtusyöjän alkaa tehdä mieli runsasenergistä, yleensä makeaa ja rasvaista luottoherkkua. Eikä sitä käykään niin vain vaihtaminen. Jos oma lohtuherkku on vaikka Ben & Jerry’s jäätelöpurkki, muulla kermajäätelöllä ei vain saa samaa vaikutusta. Toiselle lohtu tulee mannapuurosta, eikä sitä voi vaihtaa ruisleipään.

SOKERINHIMO LIIAN VÄHÄSTÄ SYÖMISESTÄ

Mieliteko ei kuitenkaan ole aina merkki lohtusyömisestä. Sekä Anglé että Charpentier korostavat, että ensimmäinen asia, johon lohtusyömistaipumusta epäilevän kannattaa kiinnittää huomiota, on hänen ruokailutottumuksensa.

— Sokerinhimo voi olla myös merkki ruokavalion vähä­ravinteisuudesta tai suoranaisesta nälästä.

Paras keino selvittää, voisiko herkuttelu olla merkki liian pitkistä ateriaväleistä tai muuten niukasta syömisestä, on ruokapäiväkirjan pitäminen.
Päiväkirjaan merkitään rehellisesti kaikki mitä syö, mihin aikaan ja mielellään myös minkälaiset tuntemukset sitä edelsivät. Oliko juuri ennen lounasta jotain kärhämää työpaikalla? Soittiko joku hankala sukulainen? Kokiko itse epäonnistuneensa jossakin ennen kuin tankkasi kahvitauolla puolikkaan suklaalevyn?

Jos villiintyneelle herkuttelulle löytyy selitys ruokapäiväkirjan merkinnöistä, tilannetta voi alkaa parannella tekemällä jatkossa parempia ruokavalintoja. Kasvisten määrää voi aina lisätä, ja varmistaa että saa riittävästi proteiinia.
Joidenkin voi olla vaikea antaa itselle lupaa syödä ruokaa kerralla kylläiseksi asti, mutta sen opettelu kannattaa. Aterioista tärkeimpiä ovat aamiainen ja lämmin ruoka, jota pitäisi syödä vähintään kerran päivässä, mieluummin kaksi.

ONGELMASYÖMINEN ON PAKONOMAISTA

Vaikka välillä söisikin jotakin mielitekoonsa, siitä ei kannata jäädä ruoskimaan itseään. Jos tähän pystyy, ei lohtusyöminen todennäköisesti ole mikään ongelma. Charpentier valaisee terveen ja epäterveen ruokasuhteen rajaa sillä, että normaaliin syömiseen kuuluu rentous ja joustavuus.

— Jos menee kahvilaan ja katsoo että oi, tuo leivos olisi ihana, minäpä otan sen, ja syö sen nautiskellen ja hyvällä mielellä, kaikki on hallinnassa. Jos taas herkku on pakko saada ja sillä hukutetaan hätäisesti ja ilottomasti jokin oma tunne, puhutaan jo hallitsemattomasta syömisestä, Charpentier kuvailee.

Jos syömisestä on itselle jotakin haittaa — ruoka alkaa hallita liiaksi ajattelua, sitä pitää salailla muilta tai jatkuvan herkuttelun kerryttämä ylipaino ärsyttää itseä tai vaarantaa terveyden — asiaa kannattaa lähteä selvittelemään tarkemmin.

— Oikeastaan kaikenlaiseen tunnesyömiseen sopii sama ohje: omien tunteiden tunnusteluun pysähtyminen. Kannattaa pysäyttää se auto¬pilotti, joka saa menemään äkkiä jääkapille tai ostamaan suklaapatukan. Vaikka söisikin sen suklaan, tekisi hyvää pysähtyä hetkeksi miettimään, miksi niin tekee. Ettei vain sokeana syö vaan tietää mitä sillä lääkitsee, Susanna Anglé kehottaa.

LÄÄKETTÄ MASENNUKSEEN TAI NAUTINNONHALUUN

Se, millaiseen tunnetilaan syö, mitä syö ja miten, on yksilöllistä. Joitakin yhtäläisyyksiäkin silti löytyy. Esimerkiksi masentuneiden tiedetään hamuavan hiilihydraattipitoista ravintoa. Suru, pettymys ja itseinho voivat ohjata samaan.

Itsensä palkitseminen ja iloon syöminen on Anglén mukaan hedonistisempaa. Päätön ahmiminen taas liittyy usein vihan tuntemiseen.
Jollekin voi olla vaikeaa olla kiukkuinen tai myöntää, että tuntee kateutta. Jotkut syövät tylsyyteen. Toisille lohtusyömisen taustalla on yksinäisyys.

Aina tilanne ei ole niin yksinkertainen. Anglé on käytännön terapiatyössä huomannut, että lohtusyöminen on usein palkkio ja rangaistus samassa paketissa. Ensin herkun tuoma mielihyvä helpottaa oloa tai toimii hyvityksenä pahasta päivästä. Pian nousee kuitenkin pettymys ja huono omatunto herkuttelusta ja itsehillinnän menetyksestä.

— Negatiivisuus ja luuseriuden tunne vievät helposti ”aivan sama” ja ”liho sitten, läski” -ajatuksiin ja itsensä rankaisemisen meininkiin, Susanna Anglé sanoo.

NAUTI JOKA SUUPALASTA, KUN LOHTUSYÖT

Kun alkaa tunnistaa tunteita, jotka ohjaavat syömään tarpeettomasti, voi etsiä niille muita käsittelykeinoja kuin ruoan. Pia Charpentier kannustaa miettimään ensin itse vähän laajemmin, mistä omassa oireilussa on kysymys.

— Jos tajuaa, että on tosi yksinäinen, voisi miettiä, mikä muu keino kuin syöminen auttaisi. Yksinäinen voisi pohtia uuden harrastuksen aloittamista, jonka kautta voisi tavata ihmisiä, tai etsiä tapoja pitää tiiviimmin yhteyttä jo olemassa oleviin ystäviin, Charpentier neuvoo.

Lohtusyömiskohtauksen jälkeen ei kannata jäädä rypemään itsesääliin. Se saattaa johtaa entistä pahempaan oloon, joka ajaa uuteen pakonomaiseen lohtusyömissessioon.

— Jos tulee se tilanne, että nyt ei auta kuin irtokarkkisäkki, anna mennä! Aina kun lohtusyö, kannattaa yrittää nauttia jokaisesta suupalasta. Kun ei enää nauti, voi lopettaa. Lohtusyöminen kannattaa eristää omaksi kohtauksekseen: tarvitsin tämän, ja nyt se on hoidettu. Elämä jatkuu. Kauhea syyllistäminen ei auta mitään, Charpentier toteaa.

Ongelma on todennäköisesti syntynyt vuosien aikana, joten äkkiparantumista on turha odottaa. Anglé on huomannut, että riittävän motivaation kertymistä voi edeltää pitkäkin sinnittely ja kärsiminen. Toisaalta mitä isompi on motivaatio, sitä nopeammin ongelmasta voi päästä eroon.

— Lohtusyöminen on usein itsekin hanskaan saatava asia, eli ensimmäiseksi ei tarvitse lähteä lääkäriin tai terapiaan, Anglé kertoo.
Hän kannustaa lohtusyöjiä opettelemaan kurjien tunteiden parempaa hallintaa ja niiden sietokyvyn nostamista pikkuhiljaa. Monet ovat alkaneet ajatella, että he eivät saisi tuntea joitakin tunteita.

Näitä oletuksia voi lähteä kyseenalaistamaan. Tunteet ovat kuitenkin meihin sisäänrakennettuja, kaikkia niitä on sallittua kokea ja niillä on joku tarkoitus.
— Eivät tunteet meitä riko. Eläminen täydesti edellyttää meiltä kaikilta tunteiden tunnistamista, hyväksymistä  ja ilmaisemisen opettelua, Susanna Anglé toteaa.

MUUTAMA KERTA TERAPIAA VOI TUODA AVUN

Joskus lohtusyönnin mekanismia on vaikea tunnistaa itse. Jostain itselle käsittämättömästä syystä niin vain aina käy. Charpentier kehottaa kertomaan ongelmasta silloin psykoterapeutille.

— He osaavat yleensä ottaa huomioon ajattelun ja toiminnan yhteyden, mitä tietyssä toiminnassa on taustalla. Ei tarvitse ajatella, että nyt alkoi kolmen vuoden psykoanalyysi. Voi ottaa vaikka kolmen kerran pienen tutkimusjakson itseensä, ja pyytää toiselta objektiivista ja osaavaa näkökulmaa.

Jos lohtusyöminen on pakonomaista, eikä sille tee mitään, se johtaa ennen pitkää terveysongelmiin. Jos ahmimista esimerkiksi alkaa kompensoida oksentamalla tai liiallisella liikunnalla, on jo menty syömishäiriön puolelle. Toisille suurin ongelma on ylipaino ja sen tuomat terveysriskit, väsymys ja masentuminen. Näihin tarvitaan jo järeämpiä hoitokeinoja.

Herkuttelua ja silloin tällöin mielihaluille periksi antamista ei kuitenkaan kannata lähteä mustamaalaamaan. Jos lohdun hakeminen ruoasta ei tunnu ongelmalta eikä siitä ole mitään haittaa, sitä ei kannata lähteä korjaamaankaan. Jos taas ongelma on todellinen ja aiheuttaa kärsimystä, sen selvittäminen on hyvä aina aloittaa kevyemmästä päästä.
— Jos yksi tapa ei auta, voi siirtyä seuraavaan — ottaa niin sanotusti isommat kanuunat kehiin, Pia Charpentier neuvoo.

AMMATTILAISEN VINKIT
 • Keskity herkkuusi kaikin aistein. Mieti miltä se näyttää, tuoksuu, tuntuu suussa ja maistuu. Syöminen kannattaa lopettaa, kun näin keskittyneesti tunnustellessa herkku ei enää maistu yhtä hyvältä kuin se ensimmäinen suupala. Näin herkuttelu ei mene ahmimiseksi.
 • Omaa lohtuherkkua ei kannata yrittää vaihtaa muuksi. Jos tekee mieli suklaata, mieliteon hukuttaminen johonkin muuhun voi saada syömään energiamäärältään enemmän kuin suklaassa olisi ollut – eikä olo silti helpotu.
 • Syö päivällä riittävästi proteiinia, rasvaa ja hiilihydraattejakin, ettei iltaan jää energiavajetta, joka voimistaisi mielitekoja entisestään.
 • Älä kiellä itseltäsi mitään ruokaa tai herkkua. Jos jokin asia on kielletty, sitä ajattelee ja ha¬luaa vielä enemmän.

Vinkit antoi Syömishäiriökeskuksen ravitsemusterapeutti Annukka Ruska.

voimaannuttava kirjoittaminen ja kirjallisuusterapia apuna muutoksessa

Voimaannuttava kirjoittaminen on ikkuna omaan mieleen. Se voi olla hyvä apu myös silloin, kun kaipaa elämäänsä muutosta.

Junnaako elämäsi paikoillaan? Kaipaatko arkeesi uusia tuulia, muttet tiedä, mistä lähtisit niitä etsimään? Aloita vaikka itsestäsi.

Näin kehottaa voimaannuttavaa kirjoittamista opettava Tarja Kerttula. Kerttulan mukaan etenkin kriiseissä ja elämän muutostilanteissa itselleen kirjoittamisesta voi olla suurta hyötyä. Joskus kirjoittaminen toimii ratkaisun avaimena, sillä se avaa sisäiset lukkomme, voi antaa rohkeutta ja sysätä meidät lempeästi kohti muutosta.

- Avioeron tai läheisen sairastumisen aikaansaamaa tunnekuormaa voi tarkastella uusin silmin, kun pukee ajatukset paperille.

Kirjoittaa voi mistä tahansa. Jos et keksi, mistä aloittaa, kysy itseltäsi vaikka, mitä minulle kuuluu juuri nyt. Kirjaa ajatuksia ylös sellaisina, kuin ne tulevat, älä suodata. Kun saa luvan kirjoittaa tajunnanvirtaa vapaasti, tekstit syntyvät aina siitä, mikä itselle on tärkeää.

Tekstejään voi tutkiskella ystävällisesti ja uteliaasti. Kirjoittaminen tekee armolliseksi itselle, kun ymmärtää, mitä tuntee ja käy läpi. Mitä enemmän kirjoitat, sitä avoimemmaksi tulet ja sitä paremmin opit tuntemaan itsesi ja voimavarasi.

- Hyvät asiat elämässä tulevat näkyviksi, ja ikävät kutistuvat sen kokoisiksi, että niiden kanssa voi elää, kirjallisuusterapiaohjaaja Kerttula sanoo.

nayttelija piitu uski

Vakava työuupumus pakotti näyttelijä Piitu Uskin muokkaamaan elämänsä uusiksi.

Lue Piitun vinkit, joilla hän ehkäisee väsymistä.

Huimauksesta se alkoi. Näyttelijä Piitu Uski meni ensin hammaslääkäriin, sitten korvalääkäriin. Jälkimmäinen totesi, että huimaus voisi olla psyykkistä.

- Aloin itkeä hysteerisesti, eikä siitä tullut loppua, sanoo Piitu, 48.

- Olin aina ollut hyvä muistamaan repliikkini, mutta yhtäkkiä vuorosanat eivät vain pysyneet päässäni. Muisti pätki muutenkin. Yhtenä aamuna en pystynyt enää nousemaan sängystä.

Hänestä tuntui, että hän piti siihen aikaan koko perhettä kasassa. Miehellä oli syvä työuupumus, lapset olivat pieniä ja oma työ televisiosarja Salatuissa elämissä vaati elämältä tiukkaa kurinalaisuutta.

- Olin sairastanut putkeen useita keuhkoputkentulehduksia ja elämä tuntui raskaalta. Miehen burnout ei estänyt minuakin sairastumasta siihen, mutta sen takia hankkimani tiedot auttoivat minua puhaltamaan pelin poikki, sanoo Piitu.

Koko elämä uusiksi

Hän ymmärsi, ettei voisi vain pitää lyhyttä sairauslomaa ja jatkaa elämistä kuin ennenkin.

- Vetäydyin kaikesta sivuun vuodeksi. Ajattelin, että otan tauon ja katson, mitä sen jälkeen tapahtuu. Ensimmäisestä puolesta vuodesta en muista mitään.

Avioero lähti vireille, ja henkiinjäämisvietti hoiti muun.

- Tajusin, että minun pitää alkaa käydä terapiassa eikä vain syödä lääkkeitä.

Oikeastaan koko elämä meni uusiksi. Pitkä liitto loppui. Piitu ajatteli, ettei hänestä olisi enää lavalle tai kameran eteen, sillä hän ei jaksanut edes katsoa suoraan eteensä. 

Omat arvoni, mitä ne ovat?

Suurennuslasin alle joutuivat niin Piitun ihmissuhteet, ruokavalio, elämänarvot kuin niiden mukainen toimintakin.

- Tiesin jo alussa, että minun pitää loppuelämäni varoa lähtemästä samaan pyöritykseen uudelleen. Nyt olen todella valikoiva töiden suhteen. Tarvitsen keikkojen väliin paljon palautumista ja teen mitä vain, että pääsen metsään. Pidän kiinni vahvoista rutiineista.

Ennen kuin Piitu sitoutuu johonkin – oli se sitten ystävän tapaaminen tai työprojekti – hän miettii, mitä se tarkoittaa itselle käytännössä. Lisääkö oma valinta harmoniaa vai tuoko iikaa säpinää.

Lue väsymyksen ehkäisystä: Hyvä terveys 12 / 2016

Piitun vinkit jaksamiseen
 1. Opettele tunnistamaan omat tunteesi erilaisten reaktioiden takana. Ole rehellinen itsellesi siitä, miltä joku asia sinusta tuntuu. Niin kauan kuin sinulla on yhteys omiin tunteisiisi, voit aika hyvin.
 2. Mieti mitä valintasi tarkoittavat käytännössä: paljonko ne vievät aikaa ja voimia ja paljonko niitä jää sitten muille asioille.
 3. Olet sitä, mitä syöt. Ravinto näkyy myös mielenlaadussa. Suosi mieluummin laatua kuin määrää, mitä ikinä teetkin.

Lähes puolet ihmisistä on joskus kuullut ääniä. Äänet saattavat paheksua ja moittia, mutta ne voi kesyttää jopa kannustaviksi.

Harhaäänet säikäyttävät ja usein ensimmäinen reaktio on ”sekoamisen” pelko. Äänien kuuleminen ei kuitenkaan ole sinänsä merkki mielen järkkymisestä, vaan meissä jokaisessa oleva valmius.

Usein äänet alkavat kuulua järkyttävän tai ahdistavan tapahtuman jälkeen. Tällaisia voivat olla läheisen kuolema, ihmissuhteen päättyminen, vakava sairastuminen tai koettu väkivalta, kuten koulukiusaaminen tai seksuaalinen hyväksikäyttö.

Jotkut kuulevat ääniä poikkeuksellisen väsyneenä pitkän valvomisen jälkeen, kovassa kuumeessa tai unen ja valveen rajamailla. Moni kuulee esimerkiksi ovikellon soivan juuri ennen heräämistä tai nukahtamista.

Aivokuvantaminen on paljastanut, että harhaäänien kuuleminen tapahtuu samassa aivojen osassa kuin oikeiden äänien kuuleminen. Se selittää, miksi äänet tuntuvat niin todellisilta.

”PYÖRI YMPYRÄÄ,  ÄLÄ OTA LÄÄKETTÄ”

Ahdistuneena, surullisena tai voimakkaan mielenliikutuksen vallassa ihminen herkistyy äänille. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa puolet läheisen menettäneistä on kuullut heidän ääniään. Äänet liittyvät kaipauksen ja surun tunteeseen.

Myös masennuksessa, kun ajatukset pyörivät itsesyytösten kehässä, ihminen saattaa kuulla moittivia ääniä tapaan ”sinusta ei ole mihinkään”.

— Äänet voivat käskeä suorittamaan jotakin, kävelemään tietyllä tavalla, kieltää juomasta vettä tai ottamasta lääkettä, kertoo Jorvin psykoosiklinikan ylilääkäri Jorma Oksanen.

Huumeriippuvaisilla äänien kuuleminen on tavallista.

— Huumeet sotkevat keskushermoston tiedonvälitystä ja saattavat aiheuttaa pysyviä vaurioita hermoratoihin. Äänet voivat jäädä muistoksi, vaikka käyttö loppuisikin.

KUISKAUKSISTA JUMALAN SANOIHIN

Monet historian merkkihenkilöt ja taitelijat ovat kuulleet ääniä. Venäläinen romantiikan ajan säveltäjä Pjotr Tshaikovski kuuli nuorena musiikkia ja kummasteli vanhemmilleen, miksi muut eivät sitä kuule.

Puheen lisäksi äänet voivatkin olla kuiskauksia, hälinää, naurua, musiikkia, pölynimurin tai auton hurinaa.  

Joskus äänet liittyvät psykoosi¬sairauteen. Skitsofreniadiagnoosia ei kuitenkaan tehdä pelkästään äänien perusteella, vaan siihen täytyy liittyä toimintakyvyn romahtaminen ja todellisuudentajun pettäminen.

— Psykoosissa voi kuulla lapsuudenaikaisen opettajan, äidin, jumalan tai paholaisen ääntä, jopa kaikkia yhtä aikaa, toteaa Jorma Oksanen.

Pahimmillaan äänet saattavat kiusata koko valveillaoloajan, mutta kovin yleistä se ei onneksi ole. Jos maailma muuttuu selittämättömällä tavalla oudoksi, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen.

— Jos äänet ovat hyvin sinnikkäitä, piinallisia tai ahdistavia, käskevät esimerkiksi vahingoittamaan itseä tai tekemään jotain pahaa, tarvitaan antipsykoottista lääkitystä. Lääkehoito katkaisee ääniltä terävimmän särmän ja helpottaa ahdistusta. Joskus äänet loppuvat kokonaan, Oksanen sanoo. 

AVOIMUUS NUJERTAA ÄÄNIEN VOIMAN

Äänet voivat puhua lempeään tai äksyyn sävyyn. Vihaiset äänet saattavat johtua siitä, ettei pysty ilmaisemaan vihan tunteita ja äänet yrittävät tehdä sen omalla kömpelöllä tavallaan. Yksi äänien vitsaus on se, että ne usein kieltävät kuulijaansa hiiskumasta niistä kenellekään. Puhuminen saattaa hetkellisesti jopa pahentaa ääniä, mutta lopulta avoimuus nujertaa niiden voimaa.

Tunteista puhuminen on tärkeää, mutta voi myös hakata nyrkkeilysäkkiä tai tyynyä, kunhan ei vahingoita itseään. 

Yksi keino tulla toimeen äänien kanssa on asettaa niille rajat ja varata kuuntelemiseen tietty aika päivästä. On tärkeää pyhittää äänille aina samanpituinen aika. Joskus sekin auttaa, että tarkkailee ääniä ikään kuin ulkopuolisena, yrittää ymmärtää niiden sanomaa.  

 

Valtakunnallinen ääniä kuulevien yhdistys antaa tietoa ja vertaistukea. Lisää tietoa täältä.

 

Äänipäiväkirja ja muut keinot
 1. Äänipäiväkirjan pitäminen saattaa tepsiä. Siinä voi pohtia, ovatko äänet vieraita vai tuttuja, kuuluvatko ne silloin, kun tunnen oloni yksinäiseksi tai ahdistuneeksi, kenties stressaantuneeksi. Päiväkirja opettaa ymmärtämään äänien sielunmaisemaa, jolloin niitä on helpompi hallita.
 2. Äänet menettävät polttavuuttaan, kun oppii keskittymään johonkin muuhun, kuten elokuvan katseluun, kävelylenkkiin tai lehden selailuun.
 3. Toisinaan äänet loppuvat, kun ihminen ymmärtää, mitä ne yrittävät viestiä. Äänien täydellinen loppuminen ei ole kuitenkaan toipumisen edellytys.
 4. Myös kognitiivinen psykoterapia, jossa ääniin liittyviä uskomuksia opetellaan kyseenalaistamaan, auttaa ”tulemaan juttuun” äänten kanssa.