työstressi, työuupumus, masennus
Kuva Shutterstock

Onko uupuneella muita vaihtoehtoja kuin tulla luokitelluksi psyykkisesti sairaaksi?

Kun ihminen uupuu työssään ja hakeutuu lääkäriin saadakseen sairauslomaa, hän saa useimmiten diagnoosin psyykkisestä sairaudesta (esim. masennus) eli F-tautiluokan diagnoosin. Syynä on se, että työuupumus ei ole sairaus eikä sairauslomalle ole lääketieteellistä syytä: se ei oikeuta Kelan maksamaan sairauspäivärahaan eikä velvoita työnantajaa maksamaan palkkaa.

– Uupumusta ei tosiaankaan ole diagnostiikassa. Sen sijaan sopeutumishäiriö (tautiluokituksessa F 43.2.) on diagnoosi, jota voidaan käyttää silloin, kun sopeutuminen työhön on selvästi normaalista poikkeavaa, vastaa professori Jouko Lönnqvist.

Toisaalta työuupumus on tieteellisesti määritelty tutkimuskäyttöön ja sille on kehitetty luotettavat kansainväliset mittarit, jotka jakavat työuupumuksen kolmeen eri osa-alueeseen: uupumisasteiseen väsymykseen, kyynisyyteen sekä ammatillisen itsetunnon laskuun.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Työuupumuksessa työkyvyn heikkeneminen ei johdu ensisijaisesti yksilön terveydellisistä syistä vaan taustalla on pitkäkestoinen stressitila, jonka on aiheuttanut esimerkiksi töiden paljous, työn heikot hallintamahdollisuudet ja tuen puute työssä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Jos kestämätön tilanne työssä jatkuu pitkään, työntekijän käsitys omasta työkyvystä heikkenee. Kyynistyminen voi näkyä asenteiden kovettumisena tai välinpitämättömyytenä. Työuupumuksesta kärsivä saattaa eristäytyä työyhteisöstä ja kyseenalaistaa työnsä merkityksen.

Unirytmi hälyttää

Työuupunut saa yleensä lääkäriltä saman akuutin hoidon kuin masentunut: sairauslomaa, masennuslääkkeitä ja keskusteluapua. Onko työuupumus pohjimmiltaan samaa alkuperää kuin masennus?

– Uupumus ei riitä masennuksen tunnusmerkiksi eikä uupunutta pitäisi diagnosoida masentuneeksi ellei hän täytä masennuksen tunnusmerkkejä. Uupumus saattaa olla normaali reaktio liialle työkuormalle aivan kuten suru on normaalia menetyksen jälkeen, Lönnqvist sanoo.

Olennaista työuupumuksen hoidossa on unirytmin palauttaminen ja unenlaadun turvaaminen.

Myös stressinhallintakeinoja on hyvä opetella: hoito voi koostua esimerkiksi psykiatrin tai psykoterapeutin käynneistä. Joissain tapauksissa oireenmukaista lääkitystä voidaan harkita, esimerkiksi tilapäisesti unettomuuteen tai masennukseen

Työ kaipaa muutoksia

Jotta uupumus ei toistuisi, työpaikalla tulisi tehdä muutoksia ja tarkistaa toimenkuva, työn vaatimukset ja käytettävissä olevat resurssit. Uupuneen kannattaa myös itse miettiä omaa suhdetta työhönsä: pyrkiikö hän hoitamaan sen tunnollisemmin kuin on mahdollista?

Mikäli useammalla työyhteisöön kuuluvalla todetaan uupumuksen merkkejä, olisi hyvä ottaa asia puheeksi työterveyslääkärin kanssa. Työterveyshuolto voisi ehdottaa työorganisaatioon kohdistuvia muutoksia.

Jos työtilanteeseen puututaan aktiivisesti, työuupumuksesta kärsivä pystyy useimmiten kuntoutumaan ja palaamaan.

Lisää masennusriskiä

Toisinaan työuupumus voi ennakoida masennusta tai hoitamattomana johtaa masennukseen. Myös masennus syö toimintakykyä.

Masennus ei kuitenkaan johdu ainoastaan työstä eikä se ei korjaannu lepäämällä ja työkuvioita muuttamalla.

Masennus on työuupumusta huomattavasti vakavampi terveysongelma ja 2–3 kertaa yleisempää kuin vakava työuupumus.

– Työkyvyn huononeminen on tuskallista ja totta, olipa syynä masennus tai uupumus. Se kannattaa aina ottaa vakavasti. Mutta väestötasolla masennuksen aiheuttama elämänlaadun ja toimintakyvyn menetys on erittäin merkittävä, Lönnqvist sanoo.

Erilaisia masennuksia

Mielialan toivottomuus, jopa itsemurha-ajatukset, kertovat selkeimmin masennuksesta. Paha olo ei mene ohi vaan vaivaa suurimman osan päivästä yhtäjaksoisesti vähintään kahden viikon ajan. Psyykkisiin kipuihin liittyy myös fyysisiä oireita, eriasteista ahdistuneisuutta ja usein alkoholin lisääntynyttä käyttöä.

Oireiden vakavuuden mukaan voidaan erotella lievät, keskitasoiset, vakava-asteiset ja psykoottiset masennustilat.

Masennustiloista voidaan erottaa myös melankoliset (synkkämieliset), epätyypilliset depressiot sekä talvikuukausina ilmenevä kaamosmasennus. Melankoliselle masennukselle on ominaista mielihyvän menettäminen lähes kaikessa ja ilon puuttuminen. Masentuneisuus on luonteeltaan selvästi erilaista kuin esimerkiksi pettymysten ja menetysten jälkeen; se herättää tavallista aikaisemmin aamulla ja olo on vaikein aamuisin. Masentunut laihtuu ja hänen ruokahalunsa on heikentynyt, hän on hidastunut ja kiihtynyt ja kärsii suhteettomista syyllisyydentunteista.

Epätyypillisessä depressiossa henkilöllä on pitkään jatkunut taipumus kokea itsensä hylätyksi. Ruokahalu, paino ja unen määrä lisääntyvät selvästi. Kädet ja jalat saattavat tuntua lyijyn raskailta.

Taipumus pysyy

Biologiset tekijät, synnynnäinen temperamentti ja kehityksen aikaiset kielteiset kokemukset ja opitut ajatusmallit lisäävät masennusalttiutta.

Masennus voi myös olla keino paeta pelottavia tunnetiloja, kuten omia tai toisen vihantunteita. Sen taustalla voi olla myös pitkään tukahdutettu suru läheisen, ammatillisen aseman tai kyvyn menetyksestä.

Myös elämässä sattunut traumaattinen kokemus voi kapeuttaa tunne-elämää ja ihmissuhteita – ja johtaa masennukseen.

– Masennustiloilla on suuri alttius toistua, sillä biologinen ja psykologinen herkkyys on pitkäaikaista, joskus jopa pysyvää, Lönnqvist sanoo.

Noin puolet vakavista masennustiloista toistuu parin vuoden sisällä, mutta niistäkin merkittävä osuus voidaan ehkäistä hyvällä hoidolla.

Nykyään masennuksen itsehoidossa kehotetaan välttämään eristäytymistä ja pitämään kiinni päivärutiineista, liikunnasta ja harrastuksista. Säännöllisen liikunnan on osoitettu olevan lääkehoidon ja psykoterapioiden veroinen keino ainakin lievempien depressioiden hoidossa. Masennuksen luonnetta

ymmärtävien läheisten tuki on ensiarvoisen tärkeää toipumisessa.

Asiantuntija: professori Jouko Lönnqvist, Helsingin Yliopisto.

Heidi

Työuupukseen vaikuttaa jatkuva kiireen tuntu ja kokemus siitä, ettei työssä saa hoidettua kaikkia työtehtäviä. Tähän voivat vaikuttaa sekä työpaikan että työntekijän yksilölliset tekijät, kuten työilmapiiri, työtehtävät ja työntekijän oma kokemus selviytyä työtehtävistään. Myös ammatillisella asemalla, iällä ja sukupuolella sekä selviytymiskeinojen hyödyntämisellä on tutkitusti vaikutusta työuupumiseen.  

Itselleni tärkein tekijä uupumisesta toipuessani oli läsnäolon opettelu. Aloin tekemään tietoisen läsnäolon harjoituksia ja hiljalleen huomasin, että uupumus väistyy mielestäni. Täältä voi käydä lukemassa lisää työuupumuksesta sekä omista kokemuksistani asian parissa: https://valmentajaheidi.com/blogi/tyouupumus

  • ylös 13
  • alas 16
Kokemusta on

Ikävintä siinä,että palaa loppuun eikä enää tämän jälkeen palaudu normaalisti luokitellaan masennukseksi,samoin monet unihäiriöt usein luokitellaan masennukseksi vaikka henkilö ei masentunut olisikaan.Siinä tehdään kyllä hallaa burn outista kärsivälle henkilölle, sillä burn out voi todellakin jäädä henkilölle eli palautuminen jää heikoksi muuttaen elämän.

Sisältö jatkuu mainoksen alla